bg en de sl cz
Проекта Партньори Работни срещи Карта на сайта   
 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Вход
Потребител
Парола
Нова регистрация
Забравена парола
 

Резюме на проекта


Настоящият проект има за цел да разработи един по-цялостен, по-индивидуализиран и по-гъвкав подход към комплексните проблеми на безработните лица на съвременния, динамичен трудов пазар чрез прилагане на „Интерактивно индивидуално обучение и повишаване на компетенциите за заетост – JobTool”. Проектът е насочен към нуждите на служителите, работещи с безработни и на тези безработни, които трудно биват наемани т.е. ниско-образованите и неквалифицираните младежи, неактивните и обезкуражени работници и безработни лица над 45 години. 

Идеята на настоящия проект е породена и резултат от опита на всички партньори в работата им с безработни лица. За много от тях обучението е най-важната мярка за увеличаването на качествата им за заетост, поради което повечето правителства в ЕС финансират програми, насочени към професионалното образование и обучение. Тези мерки са в повечето случай ефективни, но не винаги, тъй като за много безработни липсата на подходящо професионално образование или квалификация не е единствената пречка пред намирането на работа. Те може да срещат множество и различни затруднения: твърде специфична квалификация, която не отговаря на нуждите на съвременния трудов пазар, липса на вяра в собствените им възможности, липса на информация за възможностите пред тях, липса на работна етика, липса на упоритост, ниска самоувереност, емоционални проблеми, липса на комуникативни способности и умения за разрешаване на проблеми, вземане на решения, за учене и т.н. Поради всички тези причини много хора се превръщат в безработни, които трудно биват наемани и често не отговарят на критериите за допустимост на програмите за активни услуги на пазара на труда на държавните агенции по заетостта. Въпреки това, ако те не получат помощта, от която се нуждаят, за да подобрят качествата си за заетост, те не само ще се превърнат в дългосрочно безработни, но и ще задълбочат социалната изолация на тях и техните семейства.

Основната цел на JobTool е да подкрепи целевите групи на проекта в намирането на работа чрез разработката и прилагането на един по-цялостен, по-индивидуализиран и по-гъвкав подход на обучение и подобряване на техните способности и знания за по-успешното им включване и позициониране на трудов пазар на Общността. Конкретните цели на проекта са намирането на комплексно и ефикасно решение на комплексния набор от проблеми, които безработните, трудни за наемане, срещат. Освен това проекта цели да ги мотивира да участват в програми за професионално образование и обучениe и програми за учене през целия живот; да повиши компетенциите им за заетост; да увеличи ефикасността на ежедневната работа на социалните работници, както и да подобри комуникацията и взаимодействието между двете целеви групи на проекта. 

JobTool се разработва в тясно сътрудничество на четири партньора от четири страни с международен опит и познания в сферата на мерките на пазара на труда и активните социални политики, както и в сферата на управлението и изпълнението на проекти на Европейския съюз. Партньорството по проекта включва Европейски център за качество ООД (частна компания с богат опит в работата с безработни лица по проекти на Леонардо да Винчи); Кадис д.о.о. (HR компания с над 14 години опит в сферата на управлението на човешки ресурси, заетост, образование и планиране на кариерата); FH Joanneum и Банков Колеж (и двата партньора са институции от сферата на висшето образование с бакалавърски и магистърски програми в областта на социалната политика и програми на пазара на труда, както и с богат опит в съвременните методологии за образование и обучение). На кратко, мрежата от партньори по проекта покрива всички заинтересовани страни на пазара на труда и може да работи за по-ефективното намаляване и предотвратяване на безработицата. 

Основните резултати, в рамките на проекта са създаването на уеб-сайт, компакт-диск и Ръководство за JobTool. Всички те имат идентично съдържание, формат и цветово оформление, което ще осигури по-лесно преминаване от електронната форма на тренинг / само-обучение към книжната и обратно. Те имат два модула – един за безработни, които трудно биват наемани и един за служители, работещи с безработни. Уеб-сайтът и компакт-дискът включват също и симулация на интервю в реално време, а ръководството включва само набор от готови въпроси. Нематериалните резултати включват разработването на иновативен подход за комплексните проблеми на безработните, по-специално на младите хора без или с ниско образование и квалификация и на възрастните хора.

Партньорите по проекта очакват успешната реализация на проекта да доведе до значително намаляване на празнината между индивидуалните умения и способностите, изисквани от съвременния трудов пазар и ще осигури по-ефикасно взаимодействие между безработните и социалните работници. В дългосрочен аспект резултатите от проекта ще допринесат за намаляване и превенция на дългосрочната безработица сред младите хора; за постигане на по-висока степен на интеграция в обществото на безработните, които трудно биват наемани, на пазара на труда и за по-добра съвместна работа между училищата, образователните институции и агенциите по заетостта в сфера на ПОО и програмите за учене през целия живот, насочена към безработните с комплексни проблеми и специфичните проблеми на трудовия пазар във всяка от страните. 
Leonardo da Vinci Multilateral Projects • Transfer of Innovation • LLP-LDV-TOI-07-BG-166010